งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
 

ประกาศ : กรุณากรอกข้อมูลชื่อ และ รหัสผ่านที่ได้รับ สำหรับใช้ Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อกำกับดูแลการออกเลขรับ/ส่งระบบงานสารบัญ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ


 ท่านกำลัง ใช้ชื่อ User :  ใช้งานในระบบทะเบียนเลขรับ/ส่งหนังสือ
 ขณะนี้มีผู้ใช้งานจำนวน 1  ท่าน
ประกาศ :
- ข้อมูล Username และ รหัสผ่านในการ Login ใช้บันทึกเพื่อกำกับดูแลการออกเลขรับ/ส่งระบบงานสารบัญ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพนักศึกษาฯ
- ข้อมูลเจ้าหน้าที่ หมายถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง และจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการประจำเลขรับ/ส่ง
- ระบบทะเบียนเลขรับ/ส่งหนังสือ งานบริการการศึกษา ปี 2554 เริ่มบันทึก ณ วันที่ 4 มกราคม 2554